"Hydro-Avia-
XXX Projekt"
Projekt X
"Hydro-Avia-Park
Projekt XX
"Hydro-Avia-Show"
Lokalizacja
"Hydro-Avia-Park-u"
Pojęcia podstawowe Projektu

Menu podręczne udostępnia całą witrynę. Otwieranie, zamykanie menu - 2 kliknięcia lewym przyciskiem.
Cel Nr. 3
realizacja trzeciej części Projektu "Hydro-Avia XXX"
                 
tzn
     

Cel : powołanie Międzynarodowego WodnegoPortu Lotniczego w Szczecinku oraz
     zorganizowanie lotniczych szlaków turystycznych z Europy Zachodniej i Skandynawii
     w ramach działalności gospodarczej;Zadaniami są :
1).  uporządkowanie i przeanalizowanie zebranych i dostarczonych przez inicjatora informacji dot.  trendów ruchu lotniczego w zakresie wodnosamolotów;
2).  zebranie dodatkowych niezbędnych informacji uzupełniających do zadania nr.1
      2A).  WAŻNE ! ustalenie przyszłościowych materialnych potrzeb członków GRUPY
      2B). sporządzenie planu działań samopomocowych GRUPY na bazie zadania nr 2A
3).  dokonanie analizy zebranych materiałów w kontekście przystąpienia do realizacji Projektu XXX  "Hydro-Avia-Port" i przedstawienie wniosków;
4).  powołanie grupy roboczej Projektu
5).  ustalenie zadań dla członków GRUPY
6).  ustalenie stanu prawnego wodowisk wodnosamolotów w oparciu o informację GILC z dnia 10 sierpnia 2001 r. skierowaną do inicjatora Projektu oraz umowy międzynarodowe z Unią Europejską, zgodne z zaleceniami Joint Aviation Authority.
7). wystąpienie do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Dowództwa Lotnictwa Marynarki Wojennej w sprawie udostępnienia wojskowych uregulowań prawnych dot. wymagań stawianych akwenom wodnym przeznaczonym na wodowiska/pola startowe wodnosamolotów i śmigłowców-amfibii oraz organizacji startów i lądowań tychże na powierzchni akwenów wodnych, a także wszystkich innych operacji nawodnych wykonywanych przez wojskowe statki powietrzne, a mogących mieć znaczenie przy opracowywaniu podobnych norm prawnych i technicznych dla lotnictwa cywilnego;
    7a).  wystąpienie do amerykańskiego SPA o nieodpłatne udostępnienie zbioru przepisów dot. organizacji ruchu lotniczego wodnosamolotów, wymagań itd.
    7b). wystąpienie do kanadyjskiego SPA o nieodpłatne udostępnienie zbioru przepisów dot. organizacji ruchu lotniczego wodnosamolotów, wymagań itd.
    7c). wystąpienie do przedstawicielstw władz państwowych Republiki Federalnej Niemiec, Zjednoczonego Królestwa Anglii, Szkocji i Półn.Irlandii, Królestwa Holandii, Królestw Szwecji, Norwegii oraz Danii, Republiki Francuskiej i Federacji Rosji, Republiki Czech, Republiki Słowackiej, Republiki Litwy, Republiki Ukrainy o nieodpłatne udostępnienie obowiązujących wodnosamoloty oraz ich pilotów zbiorów przepisów prawnych, a także listy wodowisk, w tym uprawnionych do obsługi lotniczego ruchu międzynarodowego (odpraw granicznych i celnych)
8).  opracowanie wystąpienia do Departamentu Lotnictwa Cywilnego MTiGM wraz z projektem GRUPY dot. wymagań stawianych organizacjom i akwenom wodnym, na których mogły by być wykonywane operacje lotnicze;
9). skierowanie do Departamentu Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej wniosku o wydanie zezwolenia na zorganizowanie i prowadzenie na akwenie jeziora Trzesiecko sezonowej działalności lotniskowej o charakterze lotniczego portu międzynarodowego dla wodnosamolotów w okresie od 2002 roku;
10).  rozpoczęcie badań marketingowych i ekonomicznych związanych z opłacalnością działalności planowanego Międzynarodowego Wodnego Portu Lotniczego na jez. Trzesiecko we współpracy z uczelniami;
11). rozpoczęcie badań naukowych w zakresie ustalenia listy akwenów (jezior, zbiorników wodnych) w Polsce oraz w Czechach, Słowacji, na Ukrainie, Litwie oraz Rosji z istniejącymi lub na których możliwe jest utworzenie wodowisk dla wodnosamolotów celem utworzenia lotniczego szlaku turystycznego z Europy Zachodniej i Skandynawii;
12). opracowanie wystąpień sygnalnych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Głównego Urzędu Ceł w sprawie ustalenia granicy Państwa na terenie przyszłego wodnego portu lotniczego na jeziorze Trzesiecko w Szczecinku oraz uruchomienia posterunków granicznych : celnego oraz Straży Granicznej; następnie skierowanie tych wystąpień do adresatów;
13). kompletowanie wykazu niezbędnych elementów wyposażenia Międzynarodowego Wodnego Portu Lotniczego Szczecinek na podstawie informacji z uzyskanej dokumentacji wojskowej, także z zakresu zabezpieczenia ekologicznego oraz p.pożarowego;
14).  wystąpienie do jednego z producentów lub armatorów, jachtklubów z prośbą o wypożyczenie niewielkiego rozmiarami, statkowego radaru nawigacyjnego na przeprowadzenie prób użyteczności tego urządzenia dla potrzeb Międzynarodowego Wodnego Portu Lotniczego w Szczecinku;
15). przeprowadzenie prób funkcjonowania radaru z zadania nr 14 z różnych miejsc wybrzeża jeziora oraz ustalenie jego przydatności dla celów Międzynarodowego Wodnego Portu Lotniczego w Szczecinku;
16). ustalenie we współpracy z uczelniami oraz Wydziałem Lotnictwa i Obrony Powietrznej AON optymalnej struktury organizacyjnej portu lotniczego i biura obsługi turystycznej oraz ich personelu, łącznie z wymaganiami kwalifikacyjnymi w dwóch wariantach: maksymalnym i minimalnym;
17). skonfrontowanie częściowych ustaleń z zadania 16 z Polskimi Portami Lotniczymi SA;
18).  rozpoczęcie badań nad wpływem funkcjonowania Międzynarodowego Wodnego Portu Lotniczego w Szczecinku na czystość wód jezior Trzesiecko, Wielimie oraz Pile w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szczecinku i uczelniami
19).  sporządzenie wykazu niezbędnych inwestycji do rozpoczęcia działalności MWPL w Szczecinku w oparciu o przyjętą lokalizację "Hydro-Avia-Parku" lub odrębną lokalizację "Hydro-Avia-Portu"
20).  nawiązanie kontaktów z europejskimi zrzeszeniami pilotów i właścicieli wodnosamolotów oraz powiadomienie ich o podjętych działaniach dot. uruchomienia MWPL w Szczecinku oraz szlaków turystycznych dla wodnosamolotów w kierunku Czech, Słowacji, Ukrainy, Litwy oraz Rosji;
21). pozyskanie informacji o rodzajach lotniczych materiałów pędnych, olejów, smarów, płynów hydraulicznych, materiałów naprawczych oraz ich właściwościach - zwłaszcza mogących stanowić zagrożenie dla środowiska;
22). pozyskanie informacji o przeciętnym zużyciu paliwa i innych materiałów oraz dopuszczalnych zasięgach przez poszczególne typy wodnosamolotów i śmigłowców-amfibii;
23). w oparciu o badania marketingowe:
       A). ustalić niezbędną ilość punktów zaopatrzeniowych na wodowiskach dla wodnosamolotów i śmigłowców-amfibii na tworzonych lotniczych szlakach turystycznych dla wodnosamolotów;
       B). ustalić niezbędną ilość i lokalizację na terenie Polski wodnych portów lotniczych, niezbędnych do uruchomienia międzynarodowych lotniczych szlaków turystycznych do Czech, Słowacji, Ukrainy, Litwy i Rosji;
       C). ustalić możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu przez pilotów i turystów przybywajacych na pokładach wodnosamolotów i śmigłowców-amfibii do MWPL Szczecinek oraz na tereny polskich wodowisk - uwzględniając narodowość/ obywatelstwo lub zainteresowania tych ludzi - zwłaszcza możliwości spotkań z tutejszym społeczeństwem;
       D). ustalić optymalną sprzedaż materiałów pędnych i zaopatrzeniowych możliwą do sprzedaży w MWPL w sezonie oraz jej opłacalność;
24).  zaprojektować materiały reklamowe i towary o charakterze pamiątkowym MWPL (naklejki, czapki, koszulki, kubki, niezatapialne breloczki do kluczy) oraz nawigacyjnym i turystycznym (mapy lotnicze, locje, przewodniki, foldery) m.in. uwzględniając informacje z zadania nr 23 - także w wariantach dla pozostałych 3-4 przyszłych polskich wodnych międzynarodowych portów lotniczych;
25). przeprowadzić analizę otrzymanych w wyniku realizacji zadania nr 7 (wszystkich) materiałów, wyodrębniając punkty wspólne i rozbieżności uregulowań prawnych innych państw;
26). przesłać wyniki analizy z zadania nr 25 do Departamentu Lotnictwa Cywilnego MTiGM oraz Głównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego;
27). wykorzystując rezultaty wykonania zadań nr 13 i 16 stworzyć plan realizacji potrzeb wynikających z tych zadań wraz z planem finansowania;
28). rozważyć potrzebę i ew. stworzyć i realizować plan pozyskiwania środków finansowych ze sprzedaży materiałów informacyjnych i pamiątkarskich na pokrycie kosztów bieżących i przyszłych realizacji Projektu "Hydro-Avia-Port";
29). podjąć działania przygotowawcze do działalności wydawniczej w zakresie wydawnictw nawigacyjnych dla pilotów wodnosamolotów i śmigłowców-amfibii uwzględniając obowiązek Państwa w tym zakresie.
30). skonstruować plan dalszego działania uwzględniając stanowisko Departamentu Lotnictwa Cywilnego MTiGM oraz GILC w sprawie opracowania i wprowadzenia w życie niezbędnych przepisów prawa lotniczego, przewidując możliwości :
    A). uzyskania krótkookresowego pozwolenia na "Hydro-Avia-Port"
    B). jednorocznego opóźnienia do czasu wprowadzenia nowych przepisów prawa lotniczego i żeglugowego;
    C).wydłużenie okresu przygotowawczego realizacji Projektu "Hydro-Avia-XXX"

Stan na 20 września 2001 r.
    - 30 obszernych zadań podstawowych  
"Hydro-Avia-Projekt XXX" - informacje ogólne |
 | Projekt X"Hydro-Avia-Park" |  | Projekt XX"Hydro-Avia-Show" |
| Strona tytułowa |
Pojęcia podstawowe | Zasady realizacji Projektu | Indeks tematów Projektu |
Wykaz tematów opracowań dla uczelni |