>
"Hydro-Avia-
XXX Projekt"
Projekt X
"Hydro-Avia-Park
Projekt XX
"Hydro-Avia-Show"
Lokalizacja
"Hydro-Avia-Park-u"
Pojęcia podstawowe Projektu

Menu podręczne udostępnia całą witrynę. Otwieranie, zamykanie menu - 2 kliknięcia lewym przyciskiem.
Każdą z 3 części Projektu "Hydro-Avia-XXX" można realizować oddzielnie pod warunkiem wykonania Części Wstępnej Projektu X "Hydro-Avia-Park" tj. uzyskaniu osobowości prawnej itd

          Cel Nr. 3 - realizacja
              trzeciej części
       Projektu "Hydro-Avia XXX"
       podprojektu XXX czyli
      
"Hydro-Avia-Port"

Celem do osiągnięcia jest powołanie do życia i zorganizowanie pierwszego w Polsce oraz jednego z nielicznych na świecie Międzynarodowego Wodnego Portu Lotniczego (MWPL) na wodach jeziora Trzesiecko, zorganizowanie działalności właściwej dla portu lotniczego tzn. granicznego posterunku celnego oraz posterunku Straży Granicznej (ustanowienie granicy państwa), zaopatrzenia w materiały pędne i inne statków powietrznych, stanowiska przeglądów i napraw statków powietrznych, odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego, posterunków zabezpieczenia lotów i wodowiska.
Będzie to również wypełnienie istniejącej luki w europejskim i polskim systemie turystycznym i transportowym, gdyż aktualny, niezgodny z zobowiązaniami międzynarodowymi Polski stan prawny i wynikający z tego stan faktyczny powodują, że nie jest możliwe uprawianie sportu, turystyki czy transportu z udziałem wodnosamolotów z zachodu, północy i południa Europy w kierunkach przeciwnych, bowiem aktualnie na terenie Polski lądowanie większości typów wodnosamolotów jest niemożliwe, co powoduje powstanie niemożliwej do pokonania bariery dla wielu turystów i armatorów, użytkujących wodnosamoloty z powodu ograniczonego zasięgu statków powietrznych!

Wracając do tematu - wydaje się konieczne wówczas włączenie do działalności MWPL na terenie miasta Szczecinka usług turystyczno-hotelarskich i innych, jak chociażby firm wynajmu samochodów sieci HERTZ, AVIS lub BUDGET, zatrudnienia tłumaczy, przewodników, pilotów lotniczych z uprawnieniami na tego typu statki etc.
Daje to możliwość stworzenia wielu nowych, interesujących stanowisk pracy.
Międzynarodowy Wodny Port Lotniczy będzie funkcjonował sezonowo, przez 6-7 miesięcy w roku.

Dalsze działania mają prowadzić do ustalenia na terenie Polski listy zbiorników wodnych oraz nadania im rangi wodowisk. W efekcie powinna powstać w Polsce sieć kilkunastu wodowisk umożliwiająca uprawianie turystyki lotniczej na wodnosamolotach z Międzynarodowym Wodnym Portem Lotniczym w Szczecinku jako niezbędnym elementem w turystyce zagranicznej (granica państwa).
Działania organizacyjne dot. Hydro-Avia-Portu w tej mierze powinny doprowadzić do objęcia tut. zarządem wszystkich wodowisk. Działania te powinny spowodować napływ turystów ze Szwecji, Norwegii, Danii oraz Niemiec już w roku 2002.
Przewiduje się organizowanie zlotów członków organizacji pilotów wodnosamolotów z różnych krajów.

Na terenie powiatu szczecineckiego planowane jest zorganizowanie jeszcze dwóch wodowisk: na części jeziora Pile koło Bornego Sulinowa oraz na jednym z dwóch jezior w m. Biały Bór.
Dodatkowo - jeśli będą istniały możliwości - we wschodniej części jeziora Wielimie - dla małych wodnosamolotów - ze względu na płytkość akwenu.
Może okazać się również niezbędne wykorzystanie byłego lotniska wojskowego w m. Wilcze Laski gm. Szczecinek jako lądowiska awaryjnego.
Planuje się też wykorzystanie akwenu nadmorskiego jeziora Wicko k/Łeby, które przez wiele lat było użytkowane przez Wojsko Polskie do szkolenia załóg wojskowych wodnosamolotów pływakowych An-2 WM.
W dalszej kolejności - jeśli zainteresowanie tego rodzajem turystyki będzie duże - jest możliwe zorganizowanie we współpracy z jedną z krajowych linii lotniczych (White Eagle Aviation, Eurolot) sezonowo funkcjonującej linii lotniczej obsługiwanej przez wodnosamoloty w ruchu krajowym, np. dla turystów ze Śląska podążających nad Morze Bałtyckie.
Rozważyć też należy możliwość prowadzenia szkoleń pilotów wodnosamolotów pływakowych, łodzi latających na podstawie ew. upoważnienia GILC korzystając z posiadanych wytyczonych i zabezpieczanych akwenów wodowisk, zwłaszcza na akwenach jezior: Pile k/Bornego Sulinowa oraz Wielimie k/Szczecinka.

Konieczną jest informacja o tym, co składa się na port dla wodnosamolotów, poza oczywiście częścią akwenu jeziora przeznaczonego na starty i lądowania, bowiem kiedy rozmawiamy o porcie, z reguły posługujemy się znanymi obrazami i porównaniami i odnosimy do niezbędnych obiegową opinię o nakładach finansowych.
MWPL w Szczecinku będzie mógł przyjąć niewielką ilość wodnosamolotów w ruchu przylotowym i odlotowym. Przypuszczalnie będzie to około 200-220 operacji w 6 miesięcznym sezonie, ale każda z tych operacji stanowi nie lada atrakcję dla turystów i mieszkańców.
Wymienione wyżej niewielkie natężenie ruchu lotniczego powoduje to, że niezbędne dla portu będą tylko:

pochylnia kamienno-betonowa o wym.18 x 6 m;
płaszyzna kamienno-betonowa o wym. 20 x 10 m;
molo kamienno-betonowe o wymiarach min. 17 x 3 x przec.2 m
pomieszczenia z elementów prefabrykowanych na magazyn części, WC z prysznicem, salę odpraw i oczekiwań, dozorcówkę.
drogi z elementów prefabrykowanych ok. 100 mb

Założenie nie musi przewidywać pomieszczeń dla Straży Granicznej i Urzędu Celnego, bowiem obowiązki te wynikają z ustaw i spoczywają na władzach państwowych, toteż nie uwzględniono ich w wykazie.
Jak wygląda fragment portu dla wodnosamolotów na Maldiwach przedstawia zdjęcie poniżej
Dwa ośmioosobowe wodnosamoloty pływakowe przy molo portu na Maldivach
Fotografia z "Water Flying Magazine" (USA) przedstawiająca fragment ruchliwego portu dla wodnosamolotów na Maldiwach. Proszę zwrócić uwagę na drewnianą nawierzchnię, konstrukcję mola i wielkośc dwóch przycumowanych wodnosamolotów.

Teoretyczną wizję zagospodarowania przestrzeni na brzegu jeziora Trzesiecko w Szczecinku na ewentualne potrzeby międzynarodowego wodnego portu lotniczego w Szczecinku przedstawia pierwsza, górna ilustracja prawej kolumny tej strony.

                           
Nie sposób też pozostawić bez wyjaśnienia problemu tzw. "białej plamy" w międzynarodowym ruchu lotniczym wodnosamolotów. Fakt, że z krajów zachodnich, Ukrainy, Rosji, Szwecji, Finlandii można wystartować wodnosamolotem (pływakowym) i nie móc wylądować w Polsce z powodu zakazów prawnych przecina naturalne lotnicze szlaki komunikacyjne w Europie i jest nazywany "białą plamą". Proszę pamiętać, że najliczniejsza grupa wodnosamolotów, ta z pływakami, nie może lądować na tradycyjnych lotniskach.
Kliknij na odsyłacz poniżej, jeśli chcesz poznać wykaz zadań do realizacji Projektu XXX !
Kliknij ! Wykaz podstawowych zadań do realizacji Hydro-Avia-Portu
W tym miejscu będzie rysunek przedstawiający
MWPL w SzczecinkuFunkcjonowanie Międzynarodowego Wodnego Portu Lotniczego w Szczecinku należy w związku z tym widzieć następująco :
w lokalnej prasie codziennej (miejmy nadzieję) pojawi się rubryka "Wodnosamoloty", w której zostaną ogłoszone zapowiedziane przyloty i odloty wodnosamolotów z kilkudniowym wyprzedzeniem, tak jak to jest w zwyczaju w miastach portowych. 2-3 razy w tygodniu, zwykle w piątki lub soboty, oraz w niedzielę w porze dziennej z ośrodka dyspozycyjnego Portu zostanie wystrzelonych kilka rakiet w celu powiadomienia znajdujących się na jeziorze Trzesiecko załóg jednostek pływających o konieczności opuszczenia na okres kilkudziesięciu minut w czasie około 0,5 godziny pola startowego / wodowiska będącego częścią wód jeziora,a oznaczonego niewielkich rozmiarów plastykowymi pływakami.
Trochę wcześniej, załoga wodowiska, posiadająca odpowiednie uprawnienia, na motorówce lub skuterze wodnym, wypłynie na jezioro Trzesiecko i powiadomi załogę każdej jednostki pływającej znajdującej się na akwenie wodowiska o mającym nastąpić starcie/wodowaniu wodnosamolotu oraz ew. udzieli pomocy w odholowaniu jednostki poza obszar wodowiska (każdy wypływający na wody jeziora zostanie bezpłatnie wyposażony w mapkę jeziora z naniesionym polem startowym/wodowiskiem, punktami orientacyjnymi i informacją o sygnałach ostrzegawczych). Motorówka "lotniskowa" będzie wyposażona w niezbędny sprzęt do ew. ograniczenia pola wylewu ewentualnych zanieczyszczeń oraz sprzęt p.pożarowy.
O lądowaniu wodnosamolotu zostanie powiadomiona Powiatowa Straż Pożarna. Następnie z basenu Portu wypłynie wodnosamolot, który wystartuje lub też inny wyląduje a motorówka lotniskowa przeholuje wodnosamolot do basenu portowego, do posterunku odprawy granicznej i celnej.
Na zakończenie tej operacji zostanie wystrzelonych w powietrze kilka rakiet powiadamiających załogi jednostek pływających na jeziorze Trzesiecko, że można już pływać po całym akwenie.
Operacja ta tylko w niewielkim stopniu zakłóci pobyt załóg jednostek pływających na jeziorze, a stanowić będzie sporą atrakcję dla mieszkańców a przede wszystkim turystów, bowiem z tego typu atrakcją nie będą mogli zetknąć się gdzie indziej niż w Szczecinku.
Przybyli wodnosamolotem turyści po odbyciu odprawy granicznej i celnej muszą znależć miejsca noclegowe w hotelach lub na kempingach. Ich obsługą zajmie się powołany w ramach Projektu "Hydro-Avia-Port Shchetsinek", zespół usługowy przekazując życzenia przybyszów miejscowym przedsiębiorstwom hotelarskim oraz organizując ich pobyt i przeloty w Polsce i dalej za granicą. Przypuszczać należy, że turyści korzystać będą z wypożyczalni rowerów, samochodów, restauracji, banków i bankomatów, a może się zdarzyć, że ich pobyt zostanie przedłużony z powodu konieczności oczekiwania na właściwą, lotną pogodę ku radości miejscowych hotelarzy.
W tym samym czasie wodnosamoloty turystów będą przechodziły przeglądy techniczne, naprawy sprzętu radiowo-nawigacyjnego, uzupełnianie paliwa, cieczy chłodzących, olejów, kosmetykę w basenie wodnego portu lotniczego, zabezpieczonego przed wypływem ew. zanieczyszczeń do wód jeziora lub też prace te będą dokonywane na stanowisku lądowym (betonowa płaszczyzna), a pracownicy obsługi nawigacyjno-turystycznej "Hydro-Avia-Portu" wykorzystując powszechnie dostępne środki łączności kablowej, telefonię komórkową oraz radiostację lotniczą wykonywać swoje obowiązki.
Zabiegi te w niczym nie będą zakłócały spokoju mieszkańców.Trzeba koniecznie wyjaśnić sytuację, w jakiej znajduje się ten rodzaj lotnictwa na świecie, a zwłaszcza w ościennych krajach Europy. Na świecie wzrasta zainteresowanie wodnosamolotami oraz zbiornikami wodnymi jako polami startowymi i lądowiskami z powodu olbrzymich kosztów budowy i utrzymania pasów startowych, dużych odległości lotnisk od ośrodków miejskich.
Powstaje coraz więcej konstrukcji statków powietrznych przystosowanych do lądowania i startowania z wody.
Wypoczynek na kotwicowisku, z dzieckiem na pływaku wodnosamolotu
Reprodukcja fotografii z "Water Flying Magazine" (USA) przedstawiająca moment rodzinnego wypoczynku na pływaku wodnosamolotu.

Największa część tego typu statków powietrznych jest użytkowana dla celów turystyczno-rekreacyjnych i stanowi własność osób prywatnych lub firm. Jest to bardzo kosztowny rodzaj rekreacji, gdyż najtańszy tego rodzaju statek powietrzny kosztuje około 150.000 $, koszty eksploatacji są wysokie, opłaty postojowe również.
Toteż tego typu turystyką zajmują się na świecie na ogół bardzo zamożni ludzi, dysponujący ograniczonym czasem na wypoczynek, którym wodnosamolot daje odskocznię od codziennych problemów i środowisk. Wiele z tych osób to bardzo znani menedżerowie, inwestorzy, arystokracja itd. Świadczy o tym m.in. lista członków Seaplane Pilots Association.
Uprawiana przez tych ludzi turystyka polega na krótkich, kilkudniowych pobytach na i przy akwenach wodnych i poznawaniu następnych w bezpiecznym zasięgu ich wodnosamolotu. Dłuższy wypoczynek, urlop polega na ciągu kilkudniowych pobytów na terenach, do których dostęp jest możliwy. Taka sytuacja istnieje w Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Niemczech.

Łódź latająca m-ki Grumman (USA) zakotwiczona na jeziorze. Zdjęcie z zasobów Seaplane Pilots Association (USA)- bardzo dziękuje !

Póki co, w wielu krajach istnieją udostępniane przez właścicieli lub rządy wydzielone akweny lub zbiorniki wodne, na których mogą wodować i startować wodnosamoloty. Ilość tych wodowisk jest stosunkowo niewielka i możliwości poznawania krain przy pomocy wodnosamolotów są ograniczone, toteż chcąc rozszerzyć listę wodowisk stowarzyszenia pilotów wodnosamolotów prowadzą intensywne działania informacyjno-propagandowe.
Np. SPA prowadzi Open Water Campaign, podobnie postępują inne stowarzyszenia pilotów i właścicieli wodnosamolotów.

        Z A G R O Ż E N I A :


1). W toku działalności związanej z wielokrotnym wodowaniem (lądowaniem na wodzie) i startami z wody statków powietrznych może wystąpić zagrożenie ekologiczne wód jeziora, spowodowane niewielkimi wyciekami olejów silnikowych lub hydraulicznych. Zagrożenie to musi być przez organizatora natychmiast likwidowane.
Wystąpi też konieczność zaopatrywania na wodzie statków powietrznych w paliwo (benzynę, naftę) oraz oleje, które mogą spowodować ograniczone zagrożenie ekologiczne dzięki zastosowaniu zapór, absorbentów etc. przygotowanych przez organizatora.

2).Innym zagrożeniem jest podwyższony poziom hałasu na terenach parkowych oraz w pobliskich mieszkaniach w czasie sezonowej działalności Międzynarodowego Wodnego Portu Lotniczego w Szczecinku. Problem ten będzie badany w ramach nin. Projektu, ale nie ma realnych możliwości zapobieżenia hałasowi powodowanemu przez wzlatujące lub lądujące statki powietrzne. Na szczęście - służące rekreacji i wypoczynkowi luksusowe wodnosamoloty w większości posiadają tłumiki hałasu, minimalizujące to ekologiczne zagrożenie. Ponadto akwen jeziora Trzesiecko jest oddzielony od zabudowy mieszkalnej licznymi drzewami, skutecznie tłumiącymi hałas.
Dodatkowo można wspomnieć o dobroczynnym (sic!) oddziaływaniu hałasu lotniczego na zmysły człowieka poddane oddziaływaniu fononu.

3).Występuje też znikome niebezpieczeństwo katastrofy statków powietrznych, które można zminimalizować przez właściwe przygotowanie lotów.

4). Najpoważniejszym zagrożeniem dla tego projektu jest fakt braku w Polsce przepisów prawnych umożliwiających potraktowanie jeziora jako lądowiska i pola startowego, co uniemożliwia wydanie przez Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego zezwolenia na wodowanie i starty z jeziora.
Należy jednak oczekiwać szybkiej zmiany tych przepisów jako, że istnieją już precedensy i fakty prawne z dalszej i niedalekiej przeszłości, a to mianowicie, że Wojsko Polskie użytkowało wodnosamoloty pływakowe An-2MW, a aktualnie Marynarka Wojenna użytkuje lądujące na wodzie śmigłowce Mi-14 oraz PZL-3WM Anakonda (Sokół).. Ostatnio tj. w jesienią roku 1999 GILC wydał zezwolenie na pokazy wodnosamolotu pływakowego WILGA-2000 W na Zalewie Zegrzyńskim.
Ponadto istnieje luka prawna, która zezwala na lądowanie ( a zatem i na późniejszy start) na wodzie statkom powietrznym, zwłaszcza w sytuacji awaryjnej.
Przypuszczać należy, że uda się uzyskać zgodę Ministra Infrastruktury (d.Transportu i Gospodarki Morskiej), jako, że GILC musi dotrzymywać kroku trendom światowym oraz zobowiązaniom międzynarodowym Polski (JAA), a aktualnie jedną z niewielu możliwości zebrania doświadczeń w zakresie wodowisk byłaby współpraca GILC z naszym Projektem.
5). Nieopłacalność działalności w pierwszym okresie;
 

-Ministerstwo Infrastruktury (d.Transportu i Gospodarki Morskiej)
-Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
-Marynarka Wojenna RP
-Wojska Obrony Powietrznej
-Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
-Główny Urząd Celny w Warszawie
-Urząd Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu
-Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
-Akademia Obrony Narodowej - Wydział Lotnictwa i
      Obrony Powietrznej - Warszawa-Rembertów
-Starostwo Powiatowe
-Urząd Miasta Szczecinka
-Urząd Gminy Szczecinek
-Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku
-Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
     O/Szczecinek
-Urząd Regulacji Telekomunikacji  o/Koszalin
-Krajowa Izba Turystyki
-Polskie Porty Lotnicze S.A.
-Polskie Linie Lotnicze "LOT"
-"EuroLot" Linie Lotnicze
-"ORBIS" Polskie Biuro Podróży
-PZL Warszawa-Okęcie
-Instytut Lotnictwa
-Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo
-Urząd Gminy Wicko Morskie
-Seaplane Pilots Association
-International Webmasters Association
oraz wyższe uczelnie, inne instytucie i przedsiębiorstwa.

Plan realizacji Hydro-Avia-Port" szczegółowo omówiony jest w części Projekt XXX - "Hydro-Avia-Port".
Ewentualny brak możliwości zrealizowania tego projektu powinien spowodować próbę zbadania możliwości jego realizacji w innej miejscowości w Polsce, w Niemczech lub w Czechach.
Jednakże rozproszenie tych działań spowoduje rozbicie GRUPY, zbędne rozszerzenie pola działania, spowoduje też brak możliwości konsultowania działań z uzgodnionymi instytucjami i osobami, powiększy koszty itd.

 

- stworzenie stanowisk pracy dla członków grupy realizującej Projekt;
- współudział w stworzeniu dużej liczby sezonowo funkcjonujących stanowisk pracy przy obsłudze ruchu turystycznego i widowiska;
- rozwój form współpracy regionalnych przedsiębiorstw;
- wykreowanie nowych rodzajów wytwórczości w regionie;
- uzyskanie doświadczenia zawodowego przez absolwentów wyższych uczelni i szkół średnich;
- stworzenie grupy specjalistów krajowych w dziedzinie organizacji i eksploatacji wodnych portów lotniczych oraz eksploatacji turystycznych szlaków wodno-samolotowych;
"Hydro-Avia-Projekt XXX" - informacje ogólne |
 | Projekt X"Hydro-Avia-Park" |  | Projekt XX"Hydro-Avia-Show" |
| Strona tytułowa |
Pojęcia podstawowe | Zasady realizacji Projektu | | Indeks tematów Projektu |
Wykaz tematów opracowań dla uczelni |
Linki |  Lotnisko wodne Shchetsinek