Wstecz - do poprzedniej części (strony) Dalej - do nast. części (strony) Projektu

                       


ZASADA 1
- Projekt "Hydro-Avia XXX" nie m u s i  być zrealizowany (co oznacza, że cel nie może uświęcać środków).

ZASADA 2 - Projekt "Hydro-Avia XXX" może być realizowany tylko w taki sposób, który nie spowoduje negatywnych skutków ekonomiczno - prawnych względem uczestników Projektu z powodu fiaska realizacji, a to chociażby z tej przyczyny, że uczestnikami Projektu będą osoby młode, u progu kariery zawodowej, nie posiadające majątku osobistego, które nie mogą być z powodu pozytywnego działania obarczone nawet ograniczoną odpowiedzialnością materialną.
Powyższe nie dotyczy pracowników.

ZASADA 3 - Finansowanie realizacji celów może się odbywać tylko z posiadanych środków finansowych.
Niedopuszczalne jest finansowanie realizowanych celów z planowanych przyszłych dochodów. Zasada ta nie dotyczy inwestycji.

ZASADA 4 - Każdy, spełniający wymienione w punktach A,B, C i D wymogi może stać się członkiem grupy realizującej Projekt.

ZASADA 5 - Każda osoba, która włączyła się w realizację Projektu ma równe prawa do czerpania korzyści w sposób proporcjonalny do włożonego nakładu pracy;

ZASADA 6 - Każdy członek grupy, jeśli nie wywiąże się z przyjętych przez siebie zobowiązań wykonania określonych zadań ma prawo do podjęcia następnego, uzgodnionego zadania.

ZASADA 7 - Wykluczenie członka z GRUPY następuje na zasadzie jawnego głosowania zwykłą większością głosów.

ZASADA 8 - Całość dokumentacji dot. realizacji PROJEKTU / PROGRAMU "Hydro-Avia-XXX" będzie publikowana w witrynie internetowej PROJEKTU/PROGRAMU najpóźniej w okresie do 2 miesięcy od ich oficjalnego pojawienia się.


Wstecz ! Do górnej cześci strony Propozycje lokalizacji "Hydro-Avia-Parku i Portu" |
 | Projekt X"Hydro-Avia-Park" |  | Projekt XX"Hydro-Avia-Show" |
| Projekt XXX"Hydro-Avia-Port" |
Pojęcia podstawowe | Zasady realizacji Projektu | Indeks tematów Projektu |
Wykaz tematów opracowań dla uczelni |
Strona tytułowa |
Dalej do następnej strony !