Uwagi do Webmastera
Webmaster czyli zarządca strony internetowej, witryny, portalu internetowego nie zawsze jest jedną osobą fizyczną.
Przy dużych portalach internetowych pracuje po kilka osób, którzy są "webmasterami" poszczególnych części. Bywa, że nie pracują oni w tym samym pomieszczeniu, ba! budynku ! To zawód, którego uprawianie możliwe jest z odległości tysięcy kilometrów ..... Wystarczy dostęp do Internetu.
Nasza witryna ma tylko około 500 (pięćset) Mb danych, w dużej części materiału ikonograficznego.
Czy możemy w tej sytuacji twierdzić, że jesteśmy dużym portalem, witryną ????

A na dodatek nie mamy Webmastera !


Było to tak ! Nasz Redaktor Naczelny wpadł na pomysł, aby Redakcję znormalizować zgodnie z normą PN-EN-90000001000-20001 (PN-EN oznacza Polska Norma-Europejska Norma) !
W takiej sytuacji wystarczy kilkanaście wierszy wewnętrznego zarządzenia, że podążamy w kierunku standaryzacji zgodnej z normą PN-EN-90000001000 - 20001 i my wszyscy od tej pory zaczynamy tonąć w tworzonych wzajemnie procedurach i instrukcjach.

Skutkiem tych procedur i instrukcji wpisanych do redakcyjnej Księgi Jakości - do Redakcji zawitał Internetowy Inspektor Pracy, który dokonał gruntownego przeglądu stanowisk pracy, ich zgodności z wymogami BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy), oceniając naszą Redakcję wysoko, lecz dopatrując się kilku niewielkich usterek w jakości organizacji pracy Redakcji.

Jak wynika ze wspomnianego dokumentu jednym z braków, które należałoby niezwłocznie usunąć był brak odpowiedniej, związanej z charakterystyką pracy wywieszki przy stanowisku pracy Webmastera !
Błyskawicznie podjęta przez Naczelnego decyzja zaowocowała przymocowaniem w miejscu powszechnie widocznym tabliczki informacyjnej o treści wskazanej prze Inspekcję Pracy. Opis tej tabliczki oraz ich prawne umocowanie zajęły łącznie 17 i pół znormalizowanego arkusza A-4 w kilku rozdziałach redakcyjnej Księgi Jakości !


Bardzo szybko okazało się, ze nie ma chętnych do objęcia lukratywnej posady ! Propozycje składane przez Naczelnego kilku paniom i panom znajdowały początkowo aprobatę, która dziwnie niknęła przy oględzinach stanowiska pracy Webmastera !

I tak jest od wielu miesięcy!
Potrzeby Redakcji zaowocowały jedynie utworzeniem konta poczty elektronicznej do korespondencji z Webmasterem. Kilka wtajemniczonych osób, rozglądając się dziwnie zagląda do tego konta, kryjąc się wzajemnie jedna przed drugą......

Ale napisać można ..... "Webmaster", (którego nie ma) odpowie .......


Powrót do strony tytułowej PLUS-MINUS