Wstecz ! Dalej do następnej strony !    Płaszczyzny współpracy Projektu Hydro-Avia-XXX :


                               uczelnie wyższe
                               szkoły średnie z terenu m. Szczecinka
                                grupa dzieci starszych z Domu Dziecka w Szczecinku

Projekt przewiduje nawiązanie kontaktów z uczelniami :
a). Politechnika Koszalińska
b). Politechnika Szczecińska
c). Uniwersytet Szczeciński
d). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
e). Politechnika Poznańska
f). Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku
g). Akademia Obrony Narodowej
h). Szkoła Główna Służby Pożarniczej
i).  Politechnika Gdańska

oraz innymi uczelniami w celu zaproponowania naukowcom i studentom tych uczelni realizacji w ramach ćwiczeń, prac licencjackich, dyplomowych, magisterskich (ew. publikacji naukowych) zespołu kilkudziesięciu tematów.

(Patrz --> " Wykaz proponowanych uczelniom tematów prac ")
Celem, do którego należałoby dążyć, jest osiągnięcie sytuacji, w której studenci - uczestnicy PROJEKTU (lub ich najbliżsi koledzy, koleżanki) realizują prace na rzeczywiste zapotrzebowanie wynikające z Projektu.

   Przewidywany udział szkół średnich w realizacji Projektu dotyczy tylko nast. szkół z terenu m. Szczecinka :
                Zespół Szkół im. KEN w Szczecinku
                Zespół Szkół Mechanicznych
                Zespół Szkół Budowlanych
                Zespół Szkół Ogólnokształcących im. księżnej Elżbiety

Udział w Projekcie Hydro Avia XXX mogą brać udział nieliczni uczniowie ostatnich klas nauczania, realizując przy tym uzgodnione z władzami szkół tematy prac dyplomowych lub odbywając w ciągu roku szkolnego tzw. praktyki lub też po zakończeniu szkoły - staże absolwenckie.

Przewidywane jest prowadzenie przez w/wym. księgowości, ewidencji czasu i nakładów pracy członków GRUPY, protokołowanie zebrań, przygotowywanie korespondencji itd. oraz w późniejszym okresie inne prace o charakterze zarobkowym.


W dalszym etapie realizacji Projektu Hydro-Avia-XXX planowany jest udział ok. 10-15 osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat ze szczecineckiego Domu Dziecka przy realizacji części zadań.
Udział tej grupy w realizacji zadań Projektu możliwy jest tylko na zasadzie wolontariatu, a jego celem jest adaptacja młodych ludzi w środowisku, ewentualne wskazanie i rozwój zainteresowań, ew. pomoc w znalezieniu lub stworzeniu miejsc pracy, ułatwienie nawiązywania kontaktów międzyludzkich.
Praca tych dzieci i młodzieży nie powinna pochłonąć więcej czasu niż 4 godziny w ciągu dwóch tygodni na 1 osobę. Przewidywany jest czas na wspólne spotkania towarzyskie i zabawę.
Prace wykonywane przez dzieci i młodzież z Domu Dziecka :
- porządkowanie terenu
- pomoc w oczyszczeniu i konserwacji eksponatów
- prace przy konserwacji terenów zielonych

Wstecz ! Dalej do następnej strony !

 

    Płaszczyzna medialna "Projektu Hydro-Avia XXX" :

   filmy dokumentalne :
Przewiduje się stworzenie dokumentalnego obrazu filmowego z realizacji Projektu "Hydro-Avia-XXX" we współpracy z warszawską Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych lub zachodnioniemiecką telewizją ZDF.
                                                     
Pierwszy z filmów ma relacjonować przebieg wszelkich możliwych wydarzeń z procesu realizacji Projektu Hydro-Avia-XXX i jego elementów składowych, poczynając od momentu zebrania organizacyjnego, poprzez np. spotkania z władzami uczelni, promotorami prac, roboczymi spotkaniami GRUPY, Zespołu Wsparcia (także Rady Dyrektorów) i realizowany będzie przez okres od listopada - grudnia 2001 do sierpnia 2002 (ew. również później - 2005 r. ?), kończąc się ew. finałem w postaci sprawozdania z realizacji podprojektu - Projektu XX "HydroAvia Show" w lipcu/sierpniu 2002 r.
Planowanych jest 24-27 dni zdjęciowych z planami zdjęciowymi w Szczecinku, Słupsku, Koszalinie, Szczecinie, Poznaniu.
Realizacja zdjęć dokumentalnych ma odbywać się technikami telewizyjnymi.

                                                            
W celu maksymalnego wykorzystania ekip zdjęciowych w okresie ich pobytu w Szczecinku i okolicy planowane jest również wykonanie zdjęć do filmu dokumentalnego opowiadającego sensacyjny fragment historii tych ziem w kontekście stosunków polsko-zachodniopomorskich i niemieckich.
Byłby to dokument fabularyzowany, opowiadający historię rodem z miasta Nieuw Stettin zwanego dzisiaj Szczecinek. Bohaterem jej jest Caspar Duesterhovets, pozostający w służbie polskiego króla od 1610 roku, a który popełniwszy liczne przestępstwa na terytorium księstwa zachodniopomorskiego, sądzony był przez księżną Annę, przy czym zachowały się w spisanych owego czasu relacjach relikty używanej tu mowy, języka pogranicza, mieszanego języka polsko-pomorsko-niemieckiego.
Zachowane w odpisie dokumenty śledztwa (wraz z przejętym tajnym listem) dają ciekawy obraz stosunków polsko-pomorskich, wzbogacony materiałem z siedziby polskiego starosty w Starym Drahimiu k/Czaplinka (dawniej powiat Szczecinek), gdzie archeolodzy w latach 60-tych ujawnili bardzo dobrze zachowane matryce i sztance do fałszowania pieniędzy pomorskich i pruskich.
Myślą przewodnią tego filmu ma być stwierdzenie, że zła władza państwowa, działając w imię krótkookresowej korzyści była w stanie doprowadzić do znacznego pogorszenia sytuacji ekonomicznej w Księstwie Zachodniopomorskim i definitywnego zerwania stosunków między Polską i Pomorzem Zachodnim, co też się stało, gdyż kilkadziesiąt lat później ziemie zachodniopomorskie związały się na okres około 300 lat z Prusami.

Realizacja tego filmu planowana jest w tym samym okresie przez te same ekipy filmowe w Szczecinku i okolicach, Czaplinku, Starym Drawsku (Drahim), Koszalinie, Poznaniu, Szczecinie.

Scenariusz pierwszego z filmów został przygotowany do przekazania WFiDF w Warszawie, a w toku tłumaczenia na język niemiecki jest jego wersja dla zachodnioniemieckiej ZDF.
Scenariusz drugiego w filmów jest w trakcie przygotowań.


  I n t e r n e t :

Przewidywane jest opublikowanie całości materiałów "Projektu Hydro-Avia-XXX" także w Internecie - możliwe jest umieszczenie witryny WWW Projektu na jednym z ogólnie dostępnych bezpłatnych serwerów (co niniejszym uważam za zrealizowane).
.
Jeśli firma Comdrev s.c. ze Szczecinka wyrazi zgodę na nieodpłatne umieszczenie materiałów witryny internetowej Projektu w ramach witryny Szczecinek Online - przygotowany materiał zostanie niezwłocznie przekazany również na serwer Comdrev-u (nieaktualne).

Całość dokumentacji dot. realizacji PROJEKTU (później - miejmy nadzieję PROGRAMU) "Hydro-Avia-XXX" będzie dostępna w niniejszej witrynie internetowej.

W poźniejszym okresie realizacji Projektu jako programu - planować należy dążenie do posiadania własnej domeny internetowej (witryny WWW, serwera pocztowego, sklepu internetowego) oraz bazy danych klientów :
widzów Hydro-Avia-Parku i użytkowników Hydro-Avia-Portu, do podtrzymywania kontaktów z klientami.

Przyjąć można, że informacje o PROJEKCIE "Hydro-Avia XXX" znajdą się w tematycznych witrynach internetowych USA, Kanady, Zach. Europy i Rosji i będą dostępne poprzez aktualizowane odsyłacze witryny WWW Projektu.

   
prasa ogólnopolska

Jedynemu powszechnie dostępnemu czasopismu lotniczemu "Skrzydlata Polska" przekazany zostanie materiał dot. projektu w formie przeznaczonej do opublikowania drukiem oraz w witrynie internetowej tegoż tygodnika.
Ponadto podobnej treści materiały otrzymają czasopisma : "Nowiny LOT", "Aeroplan", "Wiraże","Bandera" oraz redakcje dzienników.

   
prasa lokalna

Redakcje terenowe dzienników zostaną poinformowane o Projekcie "Hydro-Avia-XXX" i będą mogły zapoznać się z Projektem za pośrednictwem Internetu. W razie potrzeby; na prośbę redakcji może być wysłana płyta optyczna (CD) z materiałami Projektu.

   
prasa międzynarodowa

Przypuszczalnie obszerna informacja o Projekcie "Hydro-Avia-XXX" ukaże się w amerykańskim "Water Flying Magazine" - największym, ilustrowanym magazynie zajmującym się tematyką wodnosamolotów. Ponadto informacje o Projekcie Hydro-Avia-XXX przekazane zostaną do największych czasopism lotniczych krajów Europy, m.in. do Rosji, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Ukrainy, Białorusi, Norwegii, Danii oraz Włoch.

  i n n e

Jako działanie dodatkowe planuje się utworzenie za sprawą inicjatora Projektu - Marka W. Piłata - oddziałów dwóch międzynarodowych organizacji :

  International Webmasters Association - Międzynarodowego
            Stowarzyszenia Webmasterów
  oraz  East European Seaplanes Pilots Association
            - Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Pilotów Wodnosamolotów .
Szczecineckie Oddziały tych organizacji będą miały m.in. za zadanie informowanie opinii publicznej w Polsce i za granicą o realizacji Projektu, o ew. sukcesach i porażkach, a zwłaszcza o przyczynach porażek.
Każda z tych organizacji będzie miała swoją witrynę z adresami oddziału w Szczecinku.


  planowane jest zorganizowanie konkursu rysunkowego na projekt znaczka pocztowego oraz kart pocztowych dla dzieci i młodzieży w wieku 6 - 24 lat.
Jeśli powiodą się uzgodnienia z Pocztą Polską - w roku 2002 lub 2003 zostaną wydane znaczki i karty pocztowe o tematyce związanej z wodnosamolotami oraz Projektem "Hydro-Avia-XXX".


Wstecz ! Do górnej części strony Propozycje lokalizacji "Hydro-Avia-Parku i Portu" |
 | Projekt X"Hydro-Avia-Park" |  | Projekt XX"Hydro-Avia-Show" |
| Projekt XXX"Hydro-Avia-Port" |
Pojęcia podstawowe | Zasady realizacji Projektu | Indeks tematów Projektu |
Wykaz tematów opracowań dla uczelni |
Strona tytułowa |
Dalej do następnej strony !