Przymierzamy się do publikacji "Biblioteki Wiktora POLISZCZUKA", w której zamierzamy, jeli to będzie możliwe, umie¶cić wszystkie publikacje i ksi±żki tego Autora.
Zasługuj± na uwagę ! Tak jak on, o ukraińskich nacjonalistach spod znaków OUN i UPA, o ich zbrodniach, o "rzeźni wołyńskiej" nie pisz± nasi publicy¶ci, Polacy z urodzenia !
Wiktor POLISZCZUK, Ukrainiec, urodzony w wówczas polskim Łucku na Wołyniu,drogę naukow± do stopnia doktora nauk humanistycznych odbył w Polsce, na staro¶ć wyjechał do Kanady.
Po studiach prawniczych był krótko prokuratorem, potem adwokatem. Przedstawiaj±c dowody naukowe stara się pozyskać dowód s±dowy. Rzadko kto tak pisze... A do tego o OUN i UPA
publikuj±c nieznane nam dowody ! Już wkrótce ! Zapraszamy !
Nie bacz±c na obfito¶ć dokonań Wiktora POLISZCZUKA a maj±c jego zezwolenie na woln± publikację, uzupełniaj±c Bibliotekę Wolnej Nauki, która nie opublikowała żadnych
jego dokonań,zapraszamy już dzi¶ do zapoznania się z "Gorzk± prawd±" tegoż Autora.
(2016-08-07)

Polscy politycy i polskie media tkwi± po uszy w b³ocie k³amstwa i niekontrolowanej, ukraiñsko - amerykañskiej mistyfikacji w sprawie wojny z Donieck± oraz £ugañsk± Republikami Ludowymi i jej przyczyn.
Po to, by polscy politycy wytrze¼wieli i nie musieli siê t³umaczyæ przed narodem tak, jak zdarzy³o siê to wcze¶niej ich niemieckim kolegom w zwi±zku z wojn± w Kosowie w okresie od 1999 roku do 2001 r. proponujê Pañstwu do obejrzenia niemiecki, telewizyjny film dokumentalny pt. "Es began mit einer Lüge" ("Zaczê³o siê od k³amstwa") autorstwa Jo Angerer'a i Mathias'a Werth'a.
Film jest w niemiecki, w niemieckiej wersji jêzykowej
Ten sam film w rosyjskiej wersji jêzykowej gdy¿ znaczna wiêkszo¶æ nas, Polaków, zna i rozumie jêzyk rosyjski.
O czym jest ten film ? Film dokumentuje rozpêtanie wojny POD FA£SZYWYMI PRETEKSTAMI przez NATO na Ba³kanach z powodu niepokojów w Kosowie oraz wci±gniêcie Niemiec w wojnê na Ba³kanach, do czego przez 55 lat Niemcy siê NIE kwapili.
Kogo mo¿na tam zobaczyæ ? Ówczesnego kanclerza Niemiec - Gerharda Schrödera, federalnego ministra obrony Rudolpha Scharpinga czy wspomnienie o niechlubnej roli innego ministra federalnego - Joschki Fischera.
Obawiaj±c siê, ¿e podobnie mo¿e zdarzyæ siê niebawem u nas, w Polsce - polecamy ten film jako przestrogê dla polskich ministrów i polityków, a przede wszystkim dla kandydatów na prezydenta RP !!!

ZUS ! Wielu z nas niepokoi sytuacja w ZUS, a zw³aszcza brak kapita³u, pieniêdzy, prawdziwych pieniêdzy i zwi±zane z tym niskie emerytury, niemo¿liwo¶æ uzyskania renty inwalidzkiej itd.
Do tego wszystkiego skomplikowany niepotrzebnie system rozliczeñ, NIEPRAWDZIWE UBRUTTOWIENIE p³ac, obecno¶æ Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych ¶wiadczeñ Pracowniczych w rozliczeniach z ZUS, niewiadomo jaki status ZUS, który jest wyj±tkowy ale bezsensowny.
Brak banku ZUS !!! ZUS ustawicznie "wynajmuje" swoje kapita³y bankom (za co ?) w czasie, kiedy prawie ka¿dy operator telefonii komórkowej powo³a³ swój bank !
By³by to najpotê¿niejszy bank w Polsce !!!! Do tego najbardziej "ludzki" i najlepiej znaj±cy swoich kredytobiorców (je¶li po³aczyæ z proponowan± przez nas "Ksiêg± wieczyst± obywatela-ubezpieczonego" !)
Darmowa obs³uga Narodowego Funduszu Zdrowia (sk³adka zdrowotna) i innych funduszy ?! Dlaczego ? Przecie¿ to obni¿a emerytury !
Bezsensowne przek³adanie pieniêdzy z podatków w bud¿ecie pañstwa polskiego np. Policji ! To równie¿ kosztuje i podnosi koszty dzia³alno¶ci Pañstwa oraz ZUS !
O tym wszystkim bêdziemy pisali w nowozarejestrowanych dzi¶ (16 kwietnia 2015 r.), ale jeszcze nie dzia³aj±cych od 25 czerwca 2015 r. domenach :


Zdumiewaj±co du¿e zainteresowanie now± dyscyplin± naukow± DNA-GENEALOGI± sk³oni³o nas do podania kilku adresów stron internetowych zwi±zanych z tym tematem :
strona - forum jednego z rosyjskich odkrywców HAPLO(Gaplo) grup
sporo nowego o DNA-Genealogii (po rosyjsku)
strona Uniwersytetu Oxford prof. Cristiana Capelli i jego doktorantów (dalej)
Co my wiemy o ISIS - (Islamic State w skrócie), najprawdopodobniej oficjalnie nazwanym przez jego twórców Pañstwem Islamskim Iraku i Lewantu ?
Pañstwo to powsta³o niew±tpliwie skutkiem wielu interwencji USA i pañstw NATO, w tym tak¿e Polski!!! w powoli europeizuj±cych siê (demokratyzuj±cych siê ?) pañstwach pó³nocnej Afryki :Iraku, Libii, Syrii, Czadzie itd.
Proces ewolucji zosta³ w tych pañstwach przerwany i móg³ zamieniæ siê tylko w jedno - w REWOLUCJÊ ! Okazuje siê, ¿e wszystkie interwencje pañstw zachodniej Europy i USA, NATO spowodowa³y wy³onienie siê grup sympatyków, przede wszystkim pro-amerykañskich.
Skutek ? Rewolucja islamska sta³a siê KRWAW± REWOLUCJ±, a wyniszczeniu podlegaj± przede wszystkim pro-amerykañscy i pro-NATO-wscy sympatycy i ludzie utworzonych przez NATO re¿ymów.

Chcieli¶my nawi±zaæ kontakty z Pañstwem Islamskim Iraku i Lewantu, chcieli¶my z nimi rozmawiaæ, wspó³pracowaæ, handlowaæ ?
Nie wiemy czy jest to mo¿liwe, gdy¿ posiadane relacje filmowe, nadsy³ane z Pañstwa Islamskiego Iraku i Lewantu wskazuj± na dokonywanie ZBRODNI LUDOBÓJSTWA !!!
Ni¿ej jeden z dostêpnych filmów.
Filmu takiego jak ten nie poka¿± polskie "du¿e" i fa³szywe media....
Dlatego obejrzyjcie Pañstwo ten film !
Przeanalizujcie, czy czê¶æ tych scen nie jest filmow± FIKCJ± na postrach ! Na pewno czê¶æ tych KRWAWYCH scen JEST PRAWDZIWA ...
Dziwny to islam, skoro zgodnie z Koranem muzu³manin zabijaj±cy muzu³manina trafia do piekie³ ...
Ni¿ej - przycisk do strony z filmem. Stron jest trzy, gdy¿ musicie Pañstwo sami sobie odpowiedzieæ na pytanie, czy macie odwagê i si³y by ogl±dn±æ ca³y film !

No i jeszcze jedno - to nie jest zapowiadany numer o ISIS, tylko uzupe³nienie zapowiedzi !


Niedawno do nas trafi³ z Islamskiego Pañstwa Iraku i Lewantu (ISIL) jeszcze jeden film, tak¿e w czê¶ci okrutny, niemniej interesuj±co zrobiony i technicznie niez³y, wskazuj±cy na to, ¿e w ISIL powsta³a i dzia³a propagandowa wytwórnia filmowa, maj±ca do dyspozycji niez³y sprzêt, oprogramowanie oraz fachowców.

Film ten jest o tyle ciekawy, ze podobno powsta³ na terenie Syrii, gdzie armia syryjska wspierana ochotnikami z syryjskiej, chrze¶cijañskiej samoobrony walczy z armi± ISIL oraz lokaln± syryjsk±, islamsk± grup± Al-Nusra. Jak to na wojnie ... Raz sukces, chwilê póŸniej pora¿ka .
Film ma przedstawiaæ zwyciêski bój ¿o³nierzy IGIL, ale wydaje siê, ze jest wyre¿yserowan± propagandówk±, w któr± wmontowano filmowe ujêcia martwych ludzi w mundurach, w czê¶ci przynajmniej syryjskich.
Niestety, mo¿na w tym filmie obejrzeæ dwa spalone czo³gi typu "Abrams" produkcji amerykañskiej, których armia syryjska nie posiada³a !!!!
Ponadto mo¿na zobaczyæ w filmie amerykañskie stare transportery opancerzone M113 (które wygl±daj± jak nowe) oraz liczne "Humvee", których armia amerykañska pozostawi³a kilka tysiêcy w Iraku, gdy tylko siê okaza³o, ¿e przyczyn± ¶mierci pewnego amerykañskiego pu³kownika-kobiety by³ niezabezpieczony od wybuchów min "Humvee"...
Wówczas Amerykanie odstawili na ko³ki wszystkie Humvee i poczêli u¿ywaæ "wysoko¶ciowców" czyli przerobionych ciê¿arówek ze wzmocnieniami przeciwminowymi.
Tych "Humvee" armia syryjska równie¿ nie posiada³a ...
Jest w filmie jedno ujêcie radzieckiej produkcji starego czo³gu T-54, które armia syryjska posiada³a. Wygl±da jakby z innej bajki, albo IGIL-owski z Iraku ! Zatem powitaæ trzeba nowe Hollywood ! Islamskie Hollywood ! Niew±tpliwie wsparte fachowcami z USA i zachodniej Europy...
Nasuwa siê pytanie dla kogo s± te produkcje ? Przecie¿ nie dla ¿o³nierzy IGIL i pozbawionych ³±czno¶ci, Internetu mieszkañców Bliskiego Wschodu oraz krajów islamskich !
Mo¿na przypuszczaæ ¿e dla mieszkañców USA (gdzie wielu muzu³manów) oraz Europy !!!!Kilka zdañ o Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. W³. Sikorskiego w Londynie !
Instytut Polski i Muzeum im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Londynie od wielu dziesi±tków lat dzia³a³ i dzia³a tylko w oparciu o darowizny spo³eczeñstwa, co tu ukrywaæ ! ... w wiêkszo¶ci brytyjskiego !
Wielokrotnie odbywa³y siê w Polsce i poza jej granicami (np. w Pary¿u - echa tych spotkañ po dzi¶ dzieñ w Internecie !) rozliczne zjazdy i sympozja m.in. z udzia³em prezydenta R.P. na temat pomocy tej placówce. Koszty tych zjazdów dawno przekroczy³y warto¶æ udzielonej przez Polskê oficjalnej pomocy !!! Fiasko pertraktacji dotyczy³o przekazania w³adzom polskim (administracji pañstwowej) zbiorów archiwalnych, muzealnych Instytutu i Muzeum.
Niedowierzaj±cy polskim w³adzom posiadacze i zarz±dcy zbiorów Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego - ODMÓWILI !
Chwa³a IM za to ! Dzi¶ powszechnie wiadomo, ¿e mieli racjê ! Pomó¿my Instytutowi i Muzeum im. Sikorskiego w Londynie !Poprzednie numery naszej Gazety mo¿na obejrzeæ klikaj±c na oznaczenia numerów obok
Uwagi do Webmastera
Adres poczty elektronicznej Gazety : szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl

Check google pagerank for plus-minus.net.pl
Szczecineckiej Gazety Internetowej">szczecinecka_gazeta@poczta.onet.pl

Check google pagerank for plus-minus.net.pl